СЭЛДРЭХ

1. Ядарч сульдан биеэ татах чадалгүй хааш яаш болох;


2. Өмссөн зүүсэн нь товч бүчгүй задгай болох: сэлдрэх салдрах [хоршоо] (явж суух нь хааш яаш, салан хойрго байх).

сэлдрэх салдрах явж суух нь хааш яаш, салан хойрго байх