СҮҮДЭРЛЭГЧ

Сүүдэрлэн буй юм, нар буюу гэрэл халхлагч.