СҮҮДЭРТ

Сүүдэр бүхий: сүүдэрт шүхэр (нар, борооноос халхлах шүхэр).