СҮҮДЭРТЭХ I

Сүүдэртэй болох - Бараа туруугүй алсын хөдөө харанхуйлсан тэр зүгт өндөр улс сүүдэртэхээс өөр үзэгдэх юмгүй дэлгэрэнгүй... П.Хорлоо. Багш., сүүдэртэн харагдах (сүүдэрт орон бараантан харагдах).

Ижил үг:

СҮҮДЭРТЭХ II