СҮҮДЭРТҮҮЛЭХ

Сүүдэртэй болгох - Нар жаргах тийшээ хандаж, модны урт сүүдэр нь улам урт болж, ойн цоорхойг дүүрэн дэлгэрэнгүй... А.Толстой. Мөнгөн ноён., сүүдэртүүлэн зурах (уг зүйлийг сүүдэртэй болгон зурах).