СӨДӨХ

Хэрүүл маргаан гаргах; сөргөх: үг сөдөх (үгээр сөргөх), өдөх сөдөх [хоршоо] (хэрүүл дэлгэрэнгүй...

үг сөдөх үгээр сөргөх
өдөх сөдөх хэрүүл маргаан үүсгэхийг оролдох