СӨЛГӨНӨХ

Хүн, амьтны байн байн сөлийж харах, сөлөр нүдээр харах.