СӨЛГҮЙ

1. Өвс ногоо гандаж шарласан;


2. [шилжсэн] Тамир тэнхээ тасарсан: хөлөө ч хөдөлгөх сөлгүй болох (хөлөө ч хөдөлгөх чадалгүй болох).