СӨЛӨГ :

өлөг сөлөг [хоршоо] (ойр зуурын жижиг бараа таваар).