СӨЛТӨС

1. Мод, хулсны цуудас, сэлтэрхий;


2. Өөдөс.