СӨДРӨГТӨХ

Сөдрөг өвчин тусах: адуу сөдрөгтөх (адуу сөдрөг өвчин тусах).