САВЛАХ III

Нутаг усны зах хязгаар нийлэх - Гүрний цагдаа захирсан түшмэд, занги Шадав, Сэнгэ дэлгэрэнгүй... Ардын заргын бичиг., нутаг савлах (нутгийн зах зааг нийлэх), савлан нутаглах (хөрш зэргэлдээ нутаглах).

нутаг савлах нутгийн зах зааг нийлэх
савлан нутаглах хөрш зэргэлдээ нутаглах
Ижил үг:

САВЛАХ I

САВЛАХ II

САВЛАХ IV