саалт нь багадах
ямар нэгэн зүйлээс танаж, хассан хэмжээ нь багадах