ПАЙ I

Даалуу, хөзрийн мод: цаасан пай (цаасаар хийсэн мод) - Бид нэгэн газарт шатар ясан пай наадан дэлгэрэнгүй... Жинь Пинь Мэй бичиг.

Ижил үг:

ПАЙ II:

ПАЙ III

ПАЙ IV