ПАЙ III

Бай: пайнд онох (тусгайлан тавьсан зүйлийг онох).

Ижил үг:

ПАЙ I

ПАЙ II:

ПАЙ IV