ПАЙЛУУР
/ хуучирсан /

1. Хааны зарлигаар байгуулсан сүм хийдийн өмнө талд босгодог бичиг бүхий чулуун хөшөө;


2. Гэрэлт хөшөө.