ПАЛ II

Дорой муу байдал: пал хүн (чадах зүйлгүй хүн).

Ижил үг:

ПАЛ I: