ПАЛБИГАР

Өргөн болоод махлаг, эв хавгүй: палбигар гар (богино хуруутай, махлаг гар).