ПАЛБИГАРДАХ

Хэтэрхий палбигар болох, палбигарын учир зохисгүйдэх.