ПАЛБИГАРДУУ

Палбигар байрын: палбигардуу нүүр (өргөн, махлаг байрын нүүр).