ПАЛАН :

салан палан (салан задгай, нямбай биш), салан палан хүн (салан задгай хүн).

салан палан салан задгай, нямбай биш
салан палан хүн салан задгай хүн