ӨНЦӨГ I

1. Юмны хоёр ирмэг нийлэхэд үүссэн булан, сэжүүр: авдрын өнцөг (авдрын булан), ширээний дэлгэрэнгүй... (ширээний булан) - Ширээний өнцгийг хуруугаараа оролдов. Л.Содов. Хаврын нар., өнцөг зангиа (булангийн нэг зүйл хээ), өнцөг булан [хоршоо] (а. Юмны зах сэжүүр; б. Буйд бөглүү газар буюу алс холын газар);


2. Нэг цэгээс гарсан хоёр шугамын хоорондох зай: мохоо өнцөг (ерэн градусаас их), тэгш өнцөг (ерэн градус), дэлгэрэнгүй...
3. [шилжсэн] Өө сэв: өө өнцөг [хоршоо] (өө сэв) - Үгний өө өнцөг андахгүй. Я.Цэвэл. Монгол дэлгэрэнгүй...

авдрын өнцөг авдрын булан
ширээний өнцөг ширээний булан
өнцөг зангиа булангийн нэг зүйл хээ
өнцөг булан а. Юмны зах сэжүүр; б. Буйд бөглүү газар буюу алс холын газар
мохоо өнцөг ерэн градусаас их
тэгш өнцөг ерэн градус
хурц өнцөг ерэн градусаас бага
өнцөг тогтмолын хууль нэг талстын төсөөтэй талуудын хоорондох өнцөг ямагт адилхан байна хэмээн заасан хууль
өө өнцөг өө сэв
Ижил үг:

ӨНЦӨГ II