ӨНЦӨГТ

Өнцөг бүхий: гурвалжин өнцөгт (хурц өнцөг бүхий гурвалжин).