ӨНЦӨГТЭЙ

1. Өнцөг бүхий, өнцөг байгаа: дөрвөн өнцөгтэй (дөрвөн булантай) - Дөрвөн өнцөгтэй гуулин дэлгэрэнгүй... П.Хорлоо. Багш;


2. [шилжсэн] Сүрхий, чадалтай, чадамгай: өнцөгтэй нүд (а. Ажигч гярхай нүд; б. Шунал заналтай нүд), өнцөгтэй үг (а. дэлгэрэнгүй...
дөрвөн өнцөгтэй дөрвөн булантай
өнцөгтэй нүд а. Ажигч гярхай нүд б. Шунал заналтай нүд
өнцөгтэй үг а. Оновчтой үг; б. Хүнийг битүү ёжлон дайруулж хэлсэн үг