өнцөгтэй нүд
а. Ажигч гярхай нүд б. Шунал заналтай нүд