ӨНЧРӨЛТ

Өнчрөх үйлийн үр дүнг заасан нэр: өнчрөлт болох (өнчин хоцрох).