ӨНЦӨГЛӨХ

1. Ямар нэгэн юманд өнцөг гаргах: өнцөглөн хайчлах (өнцөг гарган хайчлах);


2. Өнцөгтэй талаар нь тавих: өнцөглөн хэмжих (өнцөгтэй талаар нь хэмжих).

өнцөглөн хайчлах өнцөг гарган хайчлах
өнцөглөн хэмжих өнцөгтэй талаар нь хэмжих