өнцөг тогтмолын хууль
нэг талстын төсөөтэй талуудын хоорондох өнцөг ямагт адилхан байна хэмээн заасан хууль