ӨНЖӨӨХ

1. Өдрийг өнгөрөөлгөх: ууланд өнжөөх (тухайн цаг хугацааг ууланд өнгөрөөлгөх);


2. Алгасуулах - Хонь ямааг өдөр бүр услах ба бороотой бүрхэг өдөр өнжөөж болно. Ж.Самбуу. Мал маллагааны арга дэлгэрэнгүй... жил өнжөөж тариалах (нэг жил тарилгүй алгасуулж дараа жил тарих).

ууланд өнжөөх тухайн цаг хугацааг ууланд өнгөрөөлгөх
жил өнжөөж тариалах нэг жил тарилгүй алгасуулж дараа жил тарих