өвчүүнд түшүүлэх
ихэд санаа тавьж хичээнгүйлэн хандах