ӨВШ :
/ амьтан /

өвш ‎‎эрвээхий [амьтан] (нэг зүйл эрвээхий)