ӨГВӨГӨР

Тонгойж өцийсөн байдал бүхий, өөвгөр: өгвөгөр өвгөн (бөгтгөр өвгөн).