ӨГЛӨГЛӨХ

1. Буян бодож өглөг өгөх: сүмд өглөглөх (сүм хийдэд өглөг барьц өргөх);


2. Хариу горилохгүй туслах: хишиг өглөглөх (хишиг түгээх).

сүмд өглөглөх сүм хийдэд өглөг барьц өргөх
хишиг өглөглөх хишиг түгээх