ӨГЛӨӨЖИН

Өглөөний турш: өглөөжин дуулах (өглөөний турш дуулах).