ӨГӨГДӨЛ

Өгөгдөх байдал, өгөгдсөн юм: өгөгдөл тоо (тодорхой, мэдэгдсэн тоо), өгөгдлийг олох дэлгэрэнгүй...

өгөгдөл тоо тодорхой, мэдэгдсэн тоо
өгөгдлийг олох өгсөн зүйлийг олох