ӨГӨӨЖГҮЙ

Өгөөж муутай: өгөөжгүй ажил (ашиг муутай ажил).