ӨГӨЛ

Өгөх зүйл: өгөл авал [хоршоо] (өгч авах зүйл, аваа өгөө).