ӨГӨӨ

өгөө аваа [хоршоо] (а. Өгч авах ёстой зүйл; б. Өр авлагаа дуусгах тохироо; в. [шилжсэн] Харилцан адил дэлгэрэнгүй...

өгөө аваа а. Өгч авах ёстой зүйл; б. Өр авлагаа дуусгах тохироо; в. [шилжсэн] Харилцан адил тэнцүү байдал
өгөө аваа нь таарч тохирох өр авлага нь таарч тохирох
өгөө аваатай байх а. Өгч авах зүйлтэй байх; б. [шилжсэн] Хүч тэнцүү байх