өгөө аваатай байх
а. Өгч авах зүйлтэй байх; б. [шилжсэн] Хүч тэнцүү байх