ӨГӨӨЖ

1. Ашиг орлого: өгөөж ихтэй (ашиг орлого ихтэй), үр өгөөж [хоршоо] (тухайн зүйлээс дэлгэрэнгүй...


2. Элбэг дэлбэг, өгөөмөр: өгөөж баян [хоршоо] (элбэг дэлбэг), өгөөж баян нутаг (ээлтэй сайхан нутаг).

өгөөж ихтэй ашиг орлого ихтэй
үр өгөөж тухайн зүйлээс олох ашиг
өгөөж шим ашиг шим
өгөөж баян элбэг дэлбэг
өгөөж баян нутаг ээлтэй сайхан нутаг