ӨГӨГЧ

Өгч байгаа этгээд: өглөг өгөгч (ямар нэгэн зүйлийг тусламж болгон өсөж буй хүн), гардуулан дэлгэрэнгүй... (ямар н‎‎эгэн зүйлийг бусдад өгч буй хүн).

өглөг өгөгч ямар нэгэн зүйлийг тусламж болгон өсөж буй хүн
гардуулан өгөгч ямар нэгэн зүйлийг бусдад өгч буй хүн