ӨГЛӨГ I

Бусдад буцааж өгөх ёстой өр төлбөр: өглөгөө өгөх (өрөө төлөх), өглөг авах (хэн дэлгэрэнгүй...

өглөгөө өгөх өрөө төлөх
өглөг авах хэн нэгэнд зээлсэн зүйлээ авах
өглөг авлага

өгч авах ёстой тооцоо

Ижил үг:

ӨГЛӨГ II