ОВООРОЛ

1. Овоорсон юм: салын овоорол (усан дээрх хориг дотор бөөгнөрөн хуримталсан мод, сал);


2. Бөөгнөрөл: нохдын овоорол (ноход нэг газар олноороо цугларсан нь).

салын овоорол усан дээрх хориг дотор бөөгнөрөн хуримталсан мод, сал
нохдын овоорол ноход нэг газар олноороо цугларсан нь