нохдын овоорол
ноход нэг газар олноороо цугларсан нь