салын овоорол
усан дээрх хориг дотор бөөгнөрөн хуримталсан мод, сал