луугар наймаа
луугар тэргээр жин тээж алс дотор газраас ар газар хүрч арилжаа наймаа хийх хүн