лааз өшиглөх хэлц
тодорхой газар ажил хөдөлмөр эрхлэхгүй байх, зорилгогүй явах