ЛААТ

Лаа түрхсэн, лаагаар бүрсэн: лаат цаас (бичгийг тосоор дармаллахад хэрэглэх лаа түрхсэн цаас).