ЛААХАЙДАХ

Юмыг хэтэрхий тулган найдах - Надад лаахайдахын хэрэггүй. Яриа.