ЛААХАЙХ

Балхгар бүдүүн байдалтай болох; лаглайх: лаахайн суух (лаглайн суух) - Зун намрын дэлгэр цагаар дэлгэрэнгүй... С.Эрдэнэ. Миний эх орон-миний тоонот.